خانه / اجتماعی / هزاره با مزاری
هزاره و مزاری نوشته ای از عبدالعدل دای فولادی

هزاره با مزاری

بخش اجتماعی قلم سبز/استاد دای‌فولادی

آرمان تاریخی هزاره با مزاریْ از دیدِ تقسیم قدرت دیده شد و در مناسباتی که جنگ برای انحصار قدرت به خون انسان سرخ بود، باید غرب‌ کابل به کشتارگاه هزاره تبدیل میشد. هزاره را برای حذفِ سیاسی کُشتند و برای حقانیتِ خود در کشتارِ هزارهْ تلاش کردند با حیوانی تعریف‌ کردنِ مقاومتِ هزارهْ ادعای برحقِ هزاره برای عدالت را مسخ کنند تا بی‌خبران ندانند که هزاره جنگ آیدیالوژیک برای انحصار قدرت نداشت؛ مقاومت هزاره برای حیثیتِ شایسته‌ اش در سیاست و قدرتِ ملی بود. نگذاشتند درک شود که هزاره با مزاری، پس از صد سال سکوت و تحملِ اهانت، از دیدِ حق به سیاست و دولت می‌دید. هزاره حضور خود را با حق تعریف می‌کرد، اما حق‌ طلبی هزاره برای انحصارگران قدرتْ جهالت وانمود شد؛ چون غاصبِ حکومت تا رسیدن به قدرتْ با دیدِ حقارت تاریخی به هزاره دیده بود و هزاره را انسانی همشأن خودْ شایستۀ قدرت برای رهبری حکومت نمی‌دید؛ به این دلیل، از کین و تمسخرْ دو برابرکردنِ ریسمان پشت هزاره را انصاف سیاسی با هزاره گفت. تقسیم‌گرِ قدرت با همچون منطق، هزاره را در افشار قتل‌عام کرد؛ و به این شکل، در انجام یک تاریخِ نحسْ بازهم نطفۀ درد در روان هزاره گذاشته شد. اشک مزاری بر گونه‌اش برای اظهار درد در تاریخ چکید که چرا خونریزی افشار بهای همزبانی با اخوانی شد؟

گریه مزاری برای افشارْ از فرجامِ ظلم در تاریخ بود. وقتی مزاری گریستْ تاریخ با اشک و خون او ورق خورد؛ و تاریخی که با اشک و خون یک رهبرِ عادل ورق بخورد، مردم در صفحۀ جدید تاریخ، صاحب هویت و حقوق قانونی می‌شوند؛ به این دلیل، مزاری در حق ماست. مزاری در آزادی ماست. مزاری در هویت و حیثیت قانونی ماست. و مزاری در آگاهی ماست. درکِ مزاری آسان است اگر آگاهی و ارادۀ هزاره برای حق و عدالت درک شود. و آگاهی آمد دارد و برگشت ندارد؛ و جایی که آگاهی دمیدْ بیعدالتی از دم می‌ماند.

از منظرِ آگاهی هزاره، رهبری مزاری آیینۀ تاریخ است. هزاره هویت میخواست. هزاره برابری میخواست. هزاره احترام به حیثیت انسانی خود میخواست. هزاره با حضور خودْ نظام سیاسی را عادلانه میخواست. و برای حق، هزاره مساوات ملی می‌خواست؛ اما در عصرِ بربریت برای انحصارِ قدرت، هر خواستِ انسانی هزاره ناروا تلقی شد؛ چون سیاستِ ناروای تاریخی در برابر هزاره، شامل ضمیر ناخود‌آگاه کسانی نیز بود که به نام جهاد در راه خدا، در سیاست این خاک با سلاح اژدها شدند و برای رسیدن به قدرت، بر سینۀ هزاره و غیرهزاره شلیک کردند و در فرجام، ده‌ها هزار انسان در کابل ویرانهْ دفنِ خاک شدند.

مزاری در دورانی خواست‌ های مدنی انسان هزاره را برای عدالت ملی مطرح‌ کرد که به حضورِ هزاره در سیاستِ ملیْ با تکفیر و مرگ و با غضب و خشونت پاسخ داده شد. همه در تعجب بودند که چرا یک تحقیر شدۀ تاریخ، به یکبارگی به فکر قدرت شده تا در حکومت، پهلویِ اولیای قدرت، بر اریکۀ سیاست و عقل تکیه زند. همه مبهوت شدند که چرا ریسمان به دوشی محروم، خلافِ حق، مدعی کلیدِ قدرت در حکومت شده تا با سیاستْ مصدرِ عدالت شود. رسم این بود که هزاره را نفس‌زده زیر بار یا پشت تبنگ ببینند و یا هزاره را مزدور روزمزدی بدانند که جز خواریْ کاری برای روزمرگی ندارد؛ اما هزاره با مزاریْ برای شکستِ خواری تاریخی خود در باور‌ها، پیامگزارِ عدالت در سیاست شد. با پیام هزاره تنها تاریخ انفجار نکرد، دل و دماغی نیز ترکید که به حضورِ هزاره در سیاستْ عادت نداشت؛ به این دلیل، مزاری قیامِ خودباوری هزاره در تاریخ است. مزاری قیامی را رهبری کرد که هزاره برای تثبیتِ حیثیت خود در سیاست، با داعیۀ حق و عدالت برپاکرد؛ یعنی مزاری، حیاتِ دادگرانۀ هزاره در سیاست است. هزاره با مزاری انسانیت خود را تثبیت کرد؛ یعنی مزاری، انسانیتِ هزاره در سیاست است.

در عصری که اخوانیت در قالب قومیت به خدا پشت کرد تا در جنگِ قدرت از سبقت نماند، و در نتیجه، اخوانی به جای احترام به کرامت آدمیْ خلافِ انسانیتْ سرطان سیاست شد، مزاری از جورِ تعصب و ناانسانیْ این سخن خدا را برای برادری آدمی به حافظۀ اخوانی داد که: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»[٤٩:١٣] (ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ایم و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده ‌ایم تا همدیگر را بشناسید. بی گمان گرامی ترین شما در نزد خدا، متقی ترین شما است.) مزاری به کرامتِ خداداد آدمی باور داشت؛ «لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» و هزاره در خانوادۀ آدمیت، با هویتِ قومی خداداد خودْ صاحب کرامتِ انسانی است؛ اما سیاست ارگ خلافِ خدا، قومیتِ هزاره را به حقارت انسانی او تبدیل کرد. ارگ تاگلو قبیله ‌ای بود اما برای قوم‌زداییِ هزاره، هزاره را تنها بی‌ هویت نساختْ بدهویت نیز کرد. وقتی دیدِ ارگی به هزاره همگانی شد، کرامتِ انسانی هزاره پامال هدف سیاسی شد؛ ورنه ادعای سیاسی هزاره برای حضور در قدرتْ قیامت روانی در کسانی خلق نمیکرد که «اخوت اسلامی» شعارِ شان برای «عدالت الهی» بود؛ به این شکل، هزاره در متنِ جهالتِ سیاسی، برای احیای قومیت خودْ با داعیۀ حق، وارد سیاست شد تا حضورِ برادرانه در حیات ملی داشته باشد؛ از این دیدگاه، مزاری عقلانیتِ دینی هزاره در مقابله با جهالتِ عصر است. با مزاری، هزاره تکیه بر عقل دینیِ عدالتخواه زد تا برای برادری آدمیْ جهلِ تمامیت‌ خواهی را از سیاست بزداید.

در تاریخ سیاسی ما، تمامیت‌ خواهی قبیله‌ ای در قدرتْ دردِ مزمنی سیاستِ رسمی در ضدیت با انسانیت است. رنگ قبیله ‌ای تمامیت‌ خواهی در قدرتْ مانعِ بزرگ برای عدالت در سیاست ملی ماست. قبیله ‌ای بودن سیاستِ ما، دلیلِ استبداد تاریخی در فرهنگ سیاسی ماست. باور قبیله ‌ای نمی‌گذارد تا با سیاستْ مسیرِ مساوات ملی به مقصدِ آزادی و برابریِ انسانی طی شود. تعصب قبیله ‌ای برای تمامیت‌خواهی در قدرتْ علت رشدنکردن باورهای مدنی در سیاست ملی ماست. منطقِ جاهلیون این است که معیار قبیله‌ایْ دلیلِ انحصارِ هویت ملی برای یک قوم است؛ اما عاقلان در جامعۀ مدنیْ حق را معیارِ هویت ملی دانسته و مشارکت در قدرت ملی را معیارِ عدالت ملی می‌دانند. از دیدِ قبیله‌ای، قدرت بنیادِ حکومت است اما از دیدِ مدنی، حکومت حافظِ حقوق و آزادی‌ های قانونی هر انسانی است که در پروسۀ سیاسی با اصولِ دموکراسی، شهروندِ مساوی با همه است. دید قبیله‌ ای به قدرتْ دیدی قدرت‌گرایانه است و قدرت‌ گرایی در سیاستْ تجربۀ فاشیزم در بشر است؛ و قتل‌ عام هزاره در اخیر قرن نزده و کشتار هزاره در انجام قرن بیستْ بیانگر بقای سنتِ قدرت‌گرایانه در سیاستِ ماست؛ به همین علت، باور قبیله‌ای زمامدار در مسندِ قدرتْ علتِ انسان‌کُشی در سیاست ماست؛ از این منظر، با قیامِ هزاره در غرب‌ کابلْ سنتِ قبیله‌ای در سیاست ما درز برداشت و با تصویب قانون اساسی دموکراتیک با حمایتِ جهانی، بنیادِ قبیله ‌گرایی حد اقل از صفحۀ قانون برداشته شد؛ به این دلیل، در امتیازات حقوقی ما در قانون اساسیْ ارزش خون و اشک مزاری و صادقان به اوست.

هزاره با مزاری
۱ (۲۰%) ۱ vote

درباره‌ی فیروز اکبری نواندیش

مدیر بنیاد فرهنگی قلم سبز افغانستان شاغل در حوزه سیستم های امنیتی و نظارت تصویری

حتما ببینید

شیعیان افغانستان

فاز جدید کشتار سیستماتیک هزاره‌ها!

بخش اجتماعی قلم سبز/ نویسنده:احمدی رشاد تروریسم پدیده جهانی است هرچند الان دیگر تروریسم غیر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از فروشگاه آنلاین قلم سبز محصولات ناب و با کیفیت بخرید کلیک کنید رد کردن